Szanujemy prywatność naszych Użytkowników. Respektując Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO), zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

§1 Definicje

 1. „Dane osobowe” oznaczają informacje pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej w sposób bezpośredni lub pośredni.
 2. „Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie.
 3. „Administrator” oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 4. „Podmiot przetwarzający” oznacza podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
 5. „Sklep” oznacza serwis internetowy, dostępny pod adresem https://sklep.complay.pl.
 6. „Użytkownik” oznacza osobę odwiedzającą Sklep.

§2 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu jest firma Complay Sp. z o.o., 35-234 Rzeszów, ul. Trembeckiego 11a/502, NIP: 5170404609, REGON: 385306315, e-mail: biuro@complay.pl.

§3 Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe podane podczas składania zamówienia w Sklepie, takie jak imię, nazwisko, adres, NIP, e-mail, telefon wykorzystywane są w celu realizacji zamówienia, w tym wystawienia oraz wysłania dokumentów potwierdzających zakup (faktur), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO.
 2. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail wykorzystywane wyłącznie w celach kontaktowych, jak również prowadzenia marketingu i promocji własnych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Dane osobowe zbierane automatycznie podczas przeglądania Sklepu, takie jak adresy IP, zapytania przeglądarek itp. używane są w celu analizy zachowań Użytkowników, między innymi do ulepszenia i dopasowania strony do ich potrzeb, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Podanie danych osobowych wymienionych w §3 pkt 1-2 jest dobrowolne.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie danych osobowych wymienionych w §3 pkt 1, w przeciwnym razie Użytkownik nie będzie miał możliwości zakupienia produktów oferowanych w Sklepie.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania wysyłania danych, o których mowa w §3 pkt 3, w ustawieniach przeglądarki, co może prowadzić do ograniczenia działania Sklepu.
 7. Dane osobowe, o których mowa w §3 pkt 1 będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.
 8. Dane osobowe, o których mowa w §3 pkt 2 będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, o której mowa w art 7 RODO.
 9. Dane osobowe wymienione w §3 pkt 1-3 nie są udostępniane firmom ani osobom trzecim.

§4 Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziła taką zgodę.
 2. Uprawnienia wymienione w punkcie §4 pkt 1, osoba, której dane dotyczą, może zrealizować zgodnie z art. 15 – 21 RODO, wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: biuro@complay.pl.
 3. W celu realizacji zgłoszenia, o którym mowa w punkcie §4 pkt 2, administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości zgłaszającego.
 4. W przypadku zgłoszeń o skomplikowanym charakterze lub dotyczących przetwarzania danych obarczonych szczególnymi regulacjami prawnymi, czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym zgłaszający zostanie poinformowany w ciągu miesiąca od przesłania zgłoszenia.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§5 Polityka Cookies

 1. Sklep używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”:
  1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Sklepu.
  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  3. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. „Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

§6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.